Statut

W dniu 19 października 2011 r. został uchwalony statut koła:

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii

przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Przewodniczący Koła: Paweł Jasiński
Opiekun Koła: dr Anna Hadamus

www.sknfizjoterapii.wum.edu.pl

 

 

 STATUT SKN FIZJOTERAPII

 

1.      Pełna nazwa Koła Naukowego brzmi: Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii zwane dalej SKN Fizjoterapii.

 

2.      SKN Fizjoterapii działa przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

3.      Adres siedziby SKN Fizjoterapii jest tożsamy z siedzibą Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, e-mail kontaktowy: sknfizjoterapii@wum.edu.pl

 

4.      Opiekunem SKN Fizjoterapii jest Kierownik Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego lub osoba przez niego wyznaczona.

 

5.      Członkowie SKN Fizjoterapii dzielą się na Członków Zwyczajnych, Członków Kandydatów
i Członków Wspierających

 

5.1. Członkiem Zwyczajnym może być każdy student WUM, który spełnia następujące kryteria:

a.       Był członkiem SKN Fizjoterapii przez minimum 1 rok akademicki i  ma udokumentowaną działalność na rzecz SKN Fizjoterapii lub pozytywnie przeszedł staż kandydacki,

   b.      Jest obecny na minimum 50% zebrań SKN Fizjoterapii w danym roku akademickim,
      (szczególne, uzasadnione przypadki nieobecności będą rozpartrywane indywidualne).

   c.       Pracuje naukowo w ramach SKN Fizjoterapii przynajmniej w jeden z wymienionych niżej sposobów:

¾    realizowanie własnych projektów,

¾    udział w projektach Sekcji działających przy SKN Fizjoterapii,

        ¾    współpraca przy projektach OSFN,

  d.    Bierze udział w przygotowaniu kongresów, konferencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów, imprez kulturalnych, których organizatorem lub współorganizatorem jest SKN Fizjoterapii.

 

5.2. Członkiem Kandydatem może być każdy student WUM, który spełnia następujące kryteria:

a.  zgłosi się na staż kandydacki trwający 1 rok,

b. w ramach stażu kandydackiego będzie pracował na rzecz SKN Fizjoterapii poprzez realizowanie punktów b. c. i d. punktu 5.1.

 

5.3. Członkiem Wspierającym może być każda osoba fizyczna lub firma wspomagająca działanie SKN Fizjoterapii.

 

6.      Prawa i obowiązki Członków SKN Fizjoterapii:

 

6.1 Członek Zwyczajny ma prawo do:

a.       czynnego prawa wyborczego,

b.      posiadania legitymacji SKN Fizjoterapii,

c.       udziału w obozach naukowych organizowanych przez SKN Fizjoterapii na zasadach preferencyjnych,

d.      udziału w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez SKN Fizjoterapii na zasadach preferencyjnych,

e.       korzystania z materiałów dydaktycznych, czasopism, książek, urządzeń udostępnianych w Zakładzie Rehabilitacji,

f.       uzyskania opinii na temat swojej działalności w SKN Fizjoterapii wydanej przez Opiekuna SKN Fizjoterapii na podstawie potwierdzonych wpisów do legitymacji SKN Fizjoterapii,

g.      zgłaszania zapytań, propozycji i wniosków do Władz SKN Fizjoterapii dotyczących działalności SKN.

 

6.2. Członek Kandydat ma prawo do:

a. biernego prawa wyborczego,

b. posiadania legitymacji SKN Fizjoterapii,

c. udziału w obozach naukowych organizowanych przez SKN Fizjoterapii,

d. udziału w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez SKN Fizjoterapii,

e. korzystania z materiałów dydaktycznych, czasopism, książek, urządzeń udostępnianych
w Zakładzie Rehabilitacji,

f. uzyskania opinii na temat swojej działalności w SKN Fizjoterapii wydanej przez Opiekuna SKN Fizjoterapii na podstawie potwierdzonych wpisów do legitymacji SKN Fizjoterapii,

g. zgłaszania zapytań, propozycji i wniosków do Władz SKN Fizjoterapii dotyczących działalności SKN Fizjoterapii.

 

7.      Zarząd SKN:

a.       Zarząd SKN Fizjoterapii składa się z Przewodniczącego SKN Fizjoterapii i Zastępcy Przewodniczącego SKN Fizjoterapii,

b.      Przewodniczący SKN Fizjoterapii i jego Zastępca są wybierani podczas wyborczego posiedzenia SKN Fizjoterapii zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych SKN w pierwszym terminie, a zwykłą większością głosów w drugim terminie,

c.       Przewodniczącego lub Zastępcę można odwołać na posiedzeniu SKN Fizjoterapii większością  ¾ głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych SKN Fizjoterapii,

d.      Przewodniczący:

¾    ustala terminy posiedzeń SKN Fizjoterapii w uzgodnieniu z Opiekunem SKN Fizjoterapii,

¾    ustala termin zebrań wyborczych,

¾    przewodniczy posiedzeniom SKN Fizjoterapii,

¾    przewodniczy Zarządowi SKN Fizjoterapii.

e.       Zastępca Przewodniczącego SKN Fizjoterapii:

¾    Wspomaga działania Przewodniczącego SKN Fizjoterapii,

¾    Pełni obowiązki Przewodniczącego SKN Fizjoterapii w przypadku jego nieobecności.


 

8.      Zakres działania Zarządu SKN Fizjoterapii:

a.       Podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących działalności i funkcjonowania SKN Fizjoterapii,

b.      Realizacja celów SKN Fizjoterapii,

c.       Kierowanie działalnością SKN Fizjoterapii,

d.      Sporządzanie sprawozdań z działalności SKN Fizjoterapii za dany rok akademicki celem przedstawienia Zarządowi STN, pod który podlega SKN Fizjoterapii,

e.       Na wniosek Członków powoływanie sekcji tematycznych i klubów w porozumieniu
z Opiekunem SKN Fizjoterapii.

 

9.      SKN Fizjoterapii może zostać rozwiązane przez jego członków zwyczajnych większością ¾ głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Zwyczajnych SKN Fizjoterapii.

 

10.  Członkostwo w SKN Fizjoterapii wygasa na skutek wystąpienia lub usunięcia z SKN Fizjoterapii.

 

11.  Członek Zwyczajny SKN Fizjoterapii może zostać usunięty z szeregu Członków SKN Fizjoterapii na uzasadniony wniosek Zarządu podczas każdego posiedzenia SKN Fizjoterapii większością ¾ głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Zwyczajnych SKN Fizjoterapii.

 

12.  Do zadań SKN Fizjoterapii należą w szczególności:

a.       Poszerzanie wiedzy na tematy związane z fizjoterapią i rehabilitacją w wybranych zagadnieniach, szczególnie trudnych i rzadko spotykanych w praktyce lub podczas zajęć programowych,

b.      Prowadzenie badań z zakresu szeroko pojętej fizjoterapii i rehabilitacji,

c.       Promowanie czynnego udziału członków SKN Fizjoterapii w kongresach
i konferencjach naukowych i ich rozwoju naukowego,

d.      Organizacja spotkań naukowych, konferencji i sympozjów, w tym „Wiosny
z Fizjoterapią” – Cyklicznego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych.

e.       Praca w ramach Ogólnopolskiego Studenckiego Forum Naukowego.

 

13.  Zebrania SKN Fizjoterapii są zebraniami otwartymi i mogą w nich uczestniczyć osoby nie będące Członkami SKN Fizjoterapii.

 

14.  Zmiany w Statucie są zatwierdzane podczas dowolnego posiedzenia SKN Fizjoterapii zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych SKN
w pierwszym terminie, a zwykłą większością głosów w drugim terminie.

Statut Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii - wersja do pobrania