Statut

W dniu 19 października 2011 r. został uchwalony statut koła:

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii

przy Zakładzie Rehabilitacji  Wydziału Medycznego 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Przewodnicząca Koła: Magdalena Kazińska
Opiekun Koła: dr Anna Daniluk

www.sknfizjoterapii.wum.edu.pl

 

 

 STATUT SKN FIZJOTERAPII

 

1.      Pełna nazwa Koła Naukowego brzmi: Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii zwane dalej SKN Fizjoterapii.

 

2.      SKN Fizjoterapii działa przy Zakładzie Rehabilitacji Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

3.      Adres siedziby SKN Fizjoterapii jest tożsamy z siedzibą Zakładu Rehabilitacji Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, e-mail kontaktowy: sknfizjoterapii@wum.edu.pl

 

4.      Opiekunem SKN Fizjoterapii jest Kierownik Zakładu Rehabilitacji Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego lub osoba przez niego wyznaczona.

 

5.      Członkowie SKN Fizjoterapii dzielą się na Członków Zwyczajnych, Członków Kandydatów
i Członków Wspierających

 

5.1. Członkiem Zwyczajnym może być każdy student WUM, który spełnia następujące kryteria:

a.       Był członkiem SKN Fizjoterapii przez minimum 1 rok akademicki i  ma udokumentowaną działalność na rzecz SKN Fizjoterapii lub pozytywnie przeszedł staż kandydacki,

   b.      Jest obecny na minimum 50% zebrań SKN Fizjoterapii w danym roku akademickim,
      (szczególne, uzasadnione przypadki nieobecności będą rozpartrywane indywidualne).

   c.       Pracuje naukowo w ramach SKN Fizjoterapii przynajmniej w jeden z wymienionych niżej sposobów:

¾    realizowanie własnych projektów,

¾    udział w projektach Sekcji działających przy SKN Fizjoterapii,

        ¾    współpraca przy projektach OSFN,

  d.    Bierze udział w przygotowaniu kongresów, konferencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów, imprez kulturalnych, których organizatorem lub współorganizatorem jest SKN Fizjoterapii.

 

5.2. Członkiem Kandydatem może być każdy student WUM, który spełnia następujące kryteria:

a.  zgłosi się na staż kandydacki trwający 1 rok,

b. w ramach stażu kandydackiego będzie pracował na rzecz SKN Fizjoterapii poprzez realizowanie punktów b. c. i d. punktu 5.1.

 

5.3. Członkiem Wspierającym może być każda osoba fizyczna lub firma wspomagająca działanie SKN Fizjoterapii.

 

6.      Prawa i obowiązki Członków SKN Fizjoterapii:

 

6.1 Członek Zwyczajny ma prawo do:

a.       czynnego prawa wyborczego,

b.      posiadania legitymacji SKN Fizjoterapii,

c.       udziału w obozach naukowych organizowanych przez SKN Fizjoterapii na zasadach preferencyjnych,

d.      udziału w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez SKN Fizjoterapii na zasadach preferencyjnych,

e.       korzystania z materiałów dydaktycznych, czasopism, książek, urządzeń udostępnianych w Zakładzie Rehabilitacji,

f.       uzyskania opinii na temat swojej działalności w SKN Fizjoterapii wydanej przez Opiekuna SKN Fizjoterapii na podstawie potwierdzonych wpisów do legitymacji SKN Fizjoterapii,

g.      zgłaszania zapytań, propozycji i wniosków do Władz SKN Fizjoterapii dotyczących działalności SKN.

 

6.2. Członek Kandydat ma prawo do:

a. biernego prawa wyborczego,

b. posiadania legitymacji SKN Fizjoterapii,

c. udziału w obozach naukowych organizowanych przez SKN Fizjoterapii,

d. udziału w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez SKN Fizjoterapii,

e. korzystania z materiałów dydaktycznych, czasopism, książek, urządzeń udostępnianych
w Zakładzie Rehabilitacji,

f. uzyskania opinii na temat swojej działalności w SKN Fizjoterapii wydanej przez Opiekuna SKN Fizjoterapii na podstawie potwierdzonych wpisów do legitymacji SKN Fizjoterapii,

g. zgłaszania zapytań, propozycji i wniosków do Władz SKN Fizjoterapii dotyczących działalności SKN Fizjoterapii.

 

7.      Zarząd SKN:

a.       Zarząd SKN Fizjoterapii składa się z Przewodniczącego SKN Fizjoterapii i Zastępcy Przewodniczącego SKN Fizjoterapii,

b.      Przewodniczący SKN Fizjoterapii i jego Zastępca są wybierani podczas wyborczego posiedzenia SKN Fizjoterapii zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych SKN w pierwszym terminie, a zwykłą większością głosów w drugim terminie,

c.       Przewodniczącego lub Zastępcę można odwołać na posiedzeniu SKN Fizjoterapii większością  ¾ głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych SKN Fizjoterapii,

d.      Przewodniczący:

¾    ustala terminy posiedzeń SKN Fizjoterapii w uzgodnieniu z Opiekunem SKN Fizjoterapii,

¾    ustala termin zebrań wyborczych,

¾    przewodniczy posiedzeniom SKN Fizjoterapii,

¾    przewodniczy Zarządowi SKN Fizjoterapii.

e.       Zastępca Przewodniczącego SKN Fizjoterapii:

¾    Wspomaga działania Przewodniczącego SKN Fizjoterapii,

¾    Pełni obowiązki Przewodniczącego SKN Fizjoterapii w przypadku jego nieobecności.

 

 

8.      Zakres działania Zarządu SKN Fizjoterapii:

a.       Podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących działalności i funkcjonowania SKN Fizjoterapii,

b.      Realizacja celów SKN Fizjoterapii,

c.       Kierowanie działalnością SKN Fizjoterapii,

d.      Sporządzanie sprawozdań z działalności SKN Fizjoterapii za dany rok akademicki celem przedstawienia Zarządowi STN, pod który podlega SKN Fizjoterapii,

e.       Na wniosek Członków powoływanie sekcji tematycznych i klubów w porozumieniu
z Opiekunem SKN Fizjoterapii.

 

9.      SKN Fizjoterapii może zostać rozwiązane przez jego członków zwyczajnych większością ¾ głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Zwyczajnych SKN Fizjoterapii.

 

10.  Członkostwo w SKN Fizjoterapii wygasa na skutek wystąpienia lub usunięcia z SKN Fizjoterapii.

 

11.  Członek Zwyczajny SKN Fizjoterapii może zostać usunięty z szeregu Członków SKN Fizjoterapii na uzasadniony wniosek Zarządu podczas każdego posiedzenia SKN Fizjoterapii większością ¾ głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Zwyczajnych SKN Fizjoterapii.

 

12.  Do zadań SKN Fizjoterapii należą w szczególności:

a.       Poszerzanie wiedzy na tematy związane z fizjoterapią i rehabilitacją w wybranych zagadnieniach, szczególnie trudnych i rzadko spotykanych w praktyce lub podczas zajęć programowych,

b.      Prowadzenie badań z zakresu szeroko pojętej fizjoterapii i rehabilitacji,

c.       Promowanie czynnego udziału członków SKN Fizjoterapii w kongresach
i konferencjach naukowych i ich rozwoju naukowego,

d.      Organizacja spotkań naukowych, konferencji i sympozjów, w tym „Wiosny
z Fizjoterapią” – Cyklicznego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych.

e.       Praca w ramach Ogólnopolskiego Studenckiego Forum Naukowego.

 

13.  Zebrania SKN Fizjoterapii są zebraniami otwartymi i mogą w nich uczestniczyć osoby nie będące Członkami SKN Fizjoterapii.

 

14.  Zmiany w Statucie są zatwierdzane podczas dowolnego posiedzenia SKN Fizjoterapii zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych SKN
w pierwszym terminie, a zwykłą większością głosów w drugim terminie.

Statut Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii - wersja do pobrania