Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki - Rola fizjoterapii w procesie rehabilitacji

18.05.2006 - 20.05.2006

Głuchołazy

KOMITET NAUKOWY
prof. dr n. med. Jan Szczegielniak,
prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk,
MUDr Radomil Dovorak,
prof. dr hab. Eugeniusz Prystupa,
prof. dr hab. Eugeniusz Bolach,
dr Karina Słonka,
dr Mariusz Migała,
dr Piotr Paluch.

W Konferencji, zorganizowanej przez Instytut Fizjoterapii Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej brały udział czynny studentki I roku uzupełniających studiów magisterskich AM: Katarzyna Zięba i Anna Słupik. Przestawione przez nie tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem i zyskały wiele pozytywnych komentarzy, przekazanych zarówno podczas obrad jak i rozmów, odbywających się poza nimi. Szczególnie temat przedstawiony przez Katarzynę Ziębę wywołał burzliwą dyskusję na temat skuteczności stosowania kinesiotapingu jako terapii wspomagającej u kobiet w ciąży, jego wad i zalet oraz osobistych doświadczeń uczestników i gości konferencji.

Opinie te znalazły wyraz w nagrodach przyznanych przez Komitet Naukowy: nagrody głównej za prezentację Anny Słupik i wyróżnienia dla Katarzyny Zięby.

Podczas Konferencji odbyły się również warsztaty terapeutyczne:
Diagnoza i terapia metodą sensorycznej integracji (SI) - mgr L. Geilke, mgr. B. Rogóż-Bogucka, System ćwiczeń asymetrycznych w leczeniu skolioz u dzieci - mgr T. Szurmik.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się wykłady zaproszonych specjalistów w dzidzinie fizjoterapii i sportu: Perspektywy i zagrożenia rozwoju sportu wyczynowego w Polsce i na świecie - prof. Eugeniusz Prystupa,
Rola i znaczenie fizjoterapii w chorobie Parkinsona - prof. Eugeniusz Bolach.

Konferencja umożliwiła wymianę poglądów na temat kształcenia fizjoterapeutów na różnych uczelniach w Polsce, działalności naukowej w zakresie fizjoterapii oraz integrację zarówno studentów jak i kadry naukowej. Mamy nadzieję, że kolejne Konferencje będą cieszyły się większą popularnością wśród członków naszego Koła Naukowego i będą wstępem do ich rozwoju naukowego.


Streszczenia prac

>>> artykuły do pobrania

Katarzyna Zięba
Kinesiotaping jako nowa forma fizjoterapii kobiet w okresie ciąży

Celem pracy jest przedstawienie kinesiotapingu jako nowej formy fizjoterapii kobiet w okresie ciąży. Artykuł tan pokazuje, jakiego typu problemy występują u kobiet w ciąży i które metody kinesiotapingu mogą być użyteczne w ich terapii. Najczęściej pojawiające się dolegliwości to obrzęki kończy dolnych, ból kręgosłupa lędźwiowego i stawów krzyżowo-biodrowych.
Kinesiotaping jest terapią pozbawiona ryzyka i łatwo akceptowaną w trakcie ciąży i po porodzie. Niestety brak zgodnych z EBM badań klinicznych na temat zastosowania kinesiotapingu w ciąży wskazuje na konieczność prowadzenia dalszych badań.
Słowa kluczowe: kinesiotaping, fizjoterapia, bóle krzyża, obrzęki, ciąża.

Anna Słupik
Zastosowanie skali oceny subiektywnej Staffelstein-Score w analizie wyników rehabilitacji u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego - badanie wstępne

Wstęp. Endoprotezoplastyka stawu kolanowego jest coraz powszechniejszą metodą leczenia ostatecznego choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Sukces leczenia warunkuje prawidłowo przeprowadzona rehabilitacja, której integralnym elementem jest ocena wyników leczenia.
Materiał i metody. Analizie poddano pilotażową grupę 18 pacjentów podczas poszpitalnego etapu rehabilitacji. Do badań wykorzystano skalę Staffelstein-Score, oceniającą natężenie bólu, wykonywanie czynności życia codziennego oraz badanie przedmiotowe stawu kolanowego. Rehabilitację prowadzono wg standardowego programu modyfikowanego do potrzeb każdego pacjenta.
Wyniki. Uzyskano średni wynik początkowy 65 pkt i końcowy 85 pkt, a poprawa wyniosła 20 pkt. W poszczególnych częściach skali uzyskano średnio poprawę na poziomie 15-20% możliwych do uzyskania punktów.
Dyskusja. W praktyce klinicznej i naukowej bardziej cenione są skale dostosowane do konkretnego schorzenia i posiadające elementy badania obiektywnego i subiektywnego. Wyniki uzyskane w badaniach przeprowadzonych skalą Staffelstein-Score są bardzo zbliżone do przedstawionych powyżej.
Wnioski. Ocena skuteczności i wyników leczenia jest integralnym elementem procesu rehabilitacji. Przeprowadzone badania wykazują, że prezentowana skala spełnia warunki wiarygodnego testu klinicznego. Isnieje jednak potrzeba przeprowadzenia szerszych badań w celu wykazania jej użyteczności.